Pandit Vipin Krishna Shastri: Astrolger & Katha Vyas

Pandit Vipin Krishna Shastri-Astrolger & Katha Vyas

Pandit Vipin Krishna Shastri-Astrolger & Katha Vyas

Pandit Vipin Krishna Shastri-Astrolger & Katha Vyas

Pandit Vipin Krishna Shastri-Astrolger & Katha Vyas

Pandit Vipin Krishna Shastri-Astrolger & Katha Vyas

Saturday, 6 August 2016

Shrimad Bhagwat Mahpuran Katha Gyan Yagya in Chhutmalpur Saharanpur, Uttar Pradesh

Bhagwat Katha Vachak- Acharya Vipin Krishna Kandpal

Shrimad Bhagwat Mahapuran Katha Gyan Yagya
Place- Mankameshwar Mahadev Mandir, Chhutmalpur, Saharanpur, Uttar Pradesh


Date- 18 August to 24 August 2016


Katha Vachak- Acharya Vipin Krishna Kandpal Ji Maharaj


For more information about Katha Vyas Acharya Vipin Krishna Kandpal Ji visit his website - http://www.acharyavipinkrishna.com/